Imieniny: Albina NikodemaRegulamin

Wpisany przez Redakcja   

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem jest nadrzędną częścią serwisu internetowego Turkusowy o  adresie internetowym: www.turkusowy.pl 

 

§2

Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z funkcji oraz usług serwisu Turkusowy.

 

§3

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich praw, które obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4

Właścicielem  witryny Turkusowy.pl jest firma F.H. Pasja Sebastian Kopeć.

 

 

2. OŚWIADCZENIA ADMINISTRACJI

 

 

§5

Administracja oświadcza, że w swoich działaniach będzie stosować postanowienia wszystkich regulaminów udostępnionych na stronach Turkusowy.

 

§6

Administracja oświadcza, że w swoich działaniach będzie opierać się na postanowieniach obowiązujących praw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§7

Administracja oświadcza, iż nie ma wglądu w prywatne wiadomości wysyłane między użytkownikami na stronach serwisu. Tym samym Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość wiadomości korespondencyjnych między użytkownikami witryny Turkusowy.pl.

 

§8

Administracja oświadcza, iż w ramach regulaminu ma prawo do modyfikacji oraz usuwania postów oraz komentarzy użytkownika, o ile nie są one zgodne z postanowieniami regulaminów.

 

§9

Administracja oświadcza, że po otrzymaniu wiarygodnych informacji, z wiarygodnych źródeł, iż plik lub treść opublikowana serwisie,  znajduje się tutaj bezprawnie, podejmie działania zgodne z §10. W tym celu prosimy o bezzwłoczny kontakt z administratorami. Wówczas prosimy o przesłanie na adres e-mail : bok [@] turkusowy.pl 

 

§10

Administracja w ramach powiadomienia urzędowego lub też po otrzymaniu wiarygodnych przesłanek, że treści publikowane na stronach serwisu Turkusowy są niezgodne z prawem polskim, w szczególności prawem autorskim, zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia treści niezgodnych oraz podjęcia działań uniemożliwiających dalsze rozpowszechnianie owych treści. (Art. 14. 1 Ustawy- Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne)

 

 

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

 

 

§11

Rejestrując się użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

§12

Korzystając z serwisu użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. Korzystanie z serwisu zatem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§13

Użytkownik oświadcza, że o ile dowie się, iż materiał prezentowany przez niego jest niezgodny z prawem usunie go lub poprosi administrację o jego skasowanie.

 

§14

Użytkownik oświadcza, iż treści, które zamieszcza w serwisie Turkusowy , posiadające możliwość ściągnięcia o formatach takich jak: midi, mp3,mp4, audio, wave, mpeg, avi oraz nuty w formatach: doc, JPG,tif, png PDF i inne formaty pakietu Microsoft Office oraz formaty graficzne, muzyczne są zamieszczane zgodnie z postanowieniami prawa polskiego, z poszanowaniem praw autorskich a użytkownik posiada zgodę autora danego dzieła na zamieszczenie go na forum bądź też sam użytkownik posiada prawa autorskie lub licencję na dane dzieło. Administracja o ile dowie się z wiarygodnych źródeł , że dany plik jest niezgodny z prawem, narusza czyjeś prawo autorskie postąpi zgodnie z postanowieniem §10

 

§15

Użytkownik oświadcza, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za treści, które zamieszcza na stronach serwisu - treści zawarte w postach oraz w wiadomościach prywatnych.

 

 

4. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 

§16

Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie Turkusowy posiada firma F.H. Pasja Sebastian Kopeć, autorzy danych publikacji, którzy na podstawie: umów pisemnych, e-mailowych, ustnych wyrazili zgodę na publikację swoich dzieł na stronach serwisu.

 

§17

Prawami autorskimi objęte są:

 

• Grafiki dostępne w witrynie Turkusowy.pl

• Teksty, publikacje autorów, którzy wyrazili zgodę na zamieszczenie swojej publikacji na stronach portalu

• Teksty i publikacje członków członków administracji portalu

• Szablon oraz układ grafiki na stronach portalu

• Nazwa własna Turkusowy

• Domeny: www.turkusowy.pl, www.turkusowy.net, www.turkusowy.org

 

§18

Ściąganie, kopiowanie materiałów wyżej wymienionych jest dozwolone tylko i wyłącznie na użytek prywatny. Rozpowszechnianie powyższych materiałów na stronach innych niż podane powyżej bez podania źródła jest niedozwolone.

 

§19

Wszystkie materiały dostępne na stronach portalu można przechowywać oraz kopiować tylko i wyłącznie na użytek prywatny. Zamieszczanie z kolei treści artykułów i publikacji na stronach innych niż powyższe wymaga przede wszystkim: podania źródła pochodzenia danej publikacji z zastrzeżeniem §20 i §21

 

§20

Cytowanie części tekstów dostępnych na stronach Dziennika, Forum nie wymaga naszej zgodny pod warunkiem podania źródła strony.

a) Posty w tematach na Forum nie są objęte prawami autorskimi, gdyż nie mają charakteru twórczej pracy. Wyjątkiem są posty, które posiadają charakter twórczy, np. opisujący budowę instrumentu, zasady jego działania. Administracja ma prawo tym samym odmówić skasowania danego postu w przypadku prośby użytkownika, jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony.

   

§21

Wykorzystanie całości artykułu dostępnego na stronach serwisu do celów komercyjnych wymaga zgody firmy F.H. Pasja Sebastian Kopeć.

 

§22

Użytkownik zamieszczając plik lub inny materiał na naszym Portalu, zapewnia, że służą mu ku temu wszystkie prawa i nie narusza tym samym praw osób trzecich oraz, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za skutki wstawienia pliku/materiału, który nie jest zgodny z prawem. Administracja tym samym zobowiązuje się do podjęcia działań zgodnych z §9 oraz §10 i nie bierze odpowiedzialności za skutki wykroczeń prawnych, których dopuścił się dany użytkownik.

 

 

5. ZGŁASZANIE NADUŻYCIA

 

§23

Osoba, która po publikacji artykułu, wiadomości, zamieszczeniu przez innego użytkownika plików wymienionych w §14 poczuje się urażona, zauważy, że jej prawa, w szczególności –prawa autorskie zostały naruszone lub też plik jest niezgodny z prawem polskim, obowiązkowo jest zobligowana do kontaktu z administracją serwisu.

 

 

6. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PORTALU

 

6.1 Zabrania się użytkownikom:

 

§24

Zabrania się zamieszczania na stronach portalu, treści o charakterze pornograficznym z uwzględnieniem pornografii dziecięcej, zwierzęcej oraz innej o charakterze dewiacyjnym.

 

SKUTKI:

• Za niedostosowanie się do powyższego paragrafu na Forum grozi bezwzględny BAN oraz usunięcie konta użytkownika. W skrajnych sytuacjach, gdy dany użytkownik będzie próbował logować się pod innymi nazwami (Nickami) administracja ma prawo do zablokowania danego adresu IP oraz do zgłoszenia sprawy na Policję

 

§25

Zabrania się zamieszczania na portalu publikacji, treści, które rażąco obrażają czyjeś uczucia religijne, hańbią dobre Imię osób trzecich, posiadają charakter rasistowski.

 

SKUTKI:

• Dziennik- w przypadku redaktora, który chce zamieścić artykuł o danej treści redaktor naczelny oraz wydawca serwisu NIGDY nie wyrażą zgody na opublikowanie takiej treści. Redaktor wówczas będzie poproszony o zmianę treści artykułu.

• Forum- o ile incydent będzie jednorazowy, nie będzie wynikał z bezpośrednich chęci obrażenia osoby trzeciej użytkownikowi grozi upomnienie. W sytuacji, gdy ewidentnie widać, że użytkownik narusza postanowienia §25 i dodatkowo nie reaguje na pisemne upomnienia moderatorów oraz administratorów skutkować to może wstawieniem OSTRZEŻENIA. Maksymalna liczba ostrzeżeń: 2. Użytkownik po otrzymaniu dwóch ostrzeżeń traci możliwość wypowiadania się na Forum. Administrator na wniosek Moderatora może ominąć procedurę przyznawania 2 ostrzeżeń w celu usunięcia konta danego użytkownika o ile ten rażąco narusza postanowienia niniejszego paragrafu.

 

§26

Zabrania się zamieszczania w portalu publikacji, treści, które przepełnione są wulgarnym słownictwem.

 

SKUTKI:

• Dziennik- w przypadku redaktora, który chce zamieścić artykuł o danej treści redaktor naczelny oraz wydawca Portalu NIGDY nie wyrażą zgody na opublikowanie takiej treści. Redaktor wówczas będzie poproszony o zmianę treści artykułu.

• Forum: o ile incydent będzie jednorazowy, nie będzie wynikał z bezpośredniej chęci obrażenia drugiej osoby, użyty będzie w żartach nie grozi to upomnieniem. O ile natomiast incydent będzie powtarzał się notorycznie, dana osoba będzie nadużywać wulgarnego słownictwa i nie będzie wyrażała chęci do zaprzestania używania publicznie wulgarnego słownictwa grozi to upomnieniem. Maksymalna ilość upomnień: 2. Po 2 upomnieniach użytkownikowi grozi wejście na system naliczania ostrzeżeń, których maksymalna liczba wynosi również 2. Po wstawieniu 2 ostrzeżeń użytkownik traci możliwość pisania na Forum. Na wniosek Moderatora Administrator może ominąć procedurę naliczania ostrzeżeń w celu usunięcia konta danego użytkownika.

 

§27

Zabrania się pisania skrajnie nie na temat w danych działach portalu.

 

SKUTKI:

• Dziennik- artykuł napisany przez danego redaktora, o ile jest nie na temat redaktor naczelny oraz wydawca Portalu nigdy nie wyrażą zgody na opublikowanie takiej treści.

• Forum- o ile incydent jest jednorazowy a w szczególności u osób, które od niedawna zaczęły korzystać z Forum nie grozi to upomnieniem. W sytuacji, gdy użytkownik jest już obyty z zasadami Forum i narusza postanowienia niniejszego paragrafu rażąco, tj. jego zachowanie na forum sprzyja konfliktom, pisanie nie na temat powoduje rozbicie toku rozmowy, działa destrukcyjnie na rozmowy między użytkownikami Moderatorzy są zobowiązani do pisania upomnień. Przyjmuje się, że maksymalna liczba upomnień to 2. Jednak moderator może sam we własnym zakresie odejść od tej reguły jeśli uzna, że dany użytkownik nie robi tego specjalnie, szanuje prawa osób trzecich oraz przestrzega postanowień innych punktów regulaminu a zarazem nie rozbija logicznego i merytorycznego toku wypowiedzi w danych tematach.

 

W sytuacjach innych, gdy użytkownik nie stosuje się do upomnień moderatorów, dany zarządca Forum jest uprawniony do wstawienia maksymalnie 2 ostrzeżeń.

Po przyznaniu 2 ostrzeżeń użytkownik traci możliwość pisania na Forum. Administrator sam lub też na wniosek Moderatora może ominąć procedurę naliczania ostrzeżeń oraz upomnień i wcześniej po podaniu pisemnej argumentacji danemu użytkownikowi, zablokować jego możliwość pisania na forum na czas od 3 do 30 dni.

 

§28

Na Forum zabrania się dublowania tematów oraz pisania podwójnych postów

z zastrzeżeniem §29

 

SKUTKI:

• O ile jest to incydent jednorazowy użytkownikowi nie grozi żadna sankcja. O ile użytkownik bez porozumienia z administratorem lub Moderatorem dubluje tematy oraz nie używa opcji EDYTUJ lub ZMIEŃ w swoich postach w celu korekty swojej wiadomości i zamieszcza nową wiadomość jedną pod drugim grozi to wstawieniem przez Moderatora lub Administratora pisemnych, maksymalnie 2 upomnień. Po 2 upomnieniach użytkownik przechodzi na system naliczania maksymalnie 2 ostrzeżeń. Administrator sam lub też na wniosek Moderatora może ominąć procedurę naliczania ostrzeżeń oraz upomnień i wcześniej po podaniu pisemnej argumentacji danemu użytkownikowi, zablokować jego możliwość pisania na forum na czas od 3 do 30 dni. O ile użytkownik zamieści nowy temat a dana tematyka jego była już kiedyś poruszana- temat taki zostanie zamknięty a w jego odpowiedzi Moderator lub Administrator zamieści link z jako odnośnik do już istniejącego tematu. W takim przypadku nie grozi upomnienie ani ostrzeżenie.

 

 

§29

Jest dozwolone w ramach §28 pisanie podwójnych postów oraz dublowanie tylko

i wyłącznie za zgodą Administratora lub Moderatora. Aby uzyskać zgodę, należy:

• Poinformować jednego z Administratorów lub Moderatorów o chęci zamieszczania podwójnych postów lub podwojenia tematu.

• Administrator lub Moderator wyrazi zgodę o ile chęć pisania podwójnych postów będzie się wiązać z popularyzacją danego tematu, pisaniu postów

o charakterze twórczym itp.

• Administrator lub Moderator cofnie swoją zgodę lub jej nie wyrazi o ile użytkownik będzie pisał podwójne posty na zasadzie swoich zwykłych, zbędnych, zdawkowych odpowiedzi, np. ,, miałem rację” ,,tak/nie” etc.

 

6.2 Zabrania się moderatorom:

 

§30

Wszystkie postanowienia powyższe, tj. od §24 do §29 dotyczą również moderatorów. Moderator, który łamie postanowienia powyższych paragrafów liczyć się musi z tym, iż prócz przyznania ostrzeżenia Administrator może pozbawić go funkcji jaką pełni na Forum. Maksymalna liczba upomnień pisemnych dla danego moderatora wynosi 1. Maksymalna liczba ostrzeżeń 2.

 

§31

Zasady przyznawania ostrzeżeń moderatorom reguluje osoby, wewnętrzny regulamin dostępny dla moderatorów.

 


6.3 Użytkownik ma prawo:

 

 

§32

Po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowaniu każdy użytkownik ma prawo do swobodnego poruszania się po stronach portalu.

 

§33

Wszystkie materiały dostępne na stronach portalu na chwilę obecną są dostępnie nieodpłatnie dla każdego użytkownika.

 

§34

Użytkownik zgodnie z niniejszym regulaminem wszystkie treści dostępne na stronach portalu może ściągać i korzystać z nich tylko i wyłącznie na użytek prywatny.

 

   

6.4 Redakcja

 

 

§35

Zasady funkcjonowania redakcji dziennika określa odrębny Regulamin Grupy Redakcyjnej oraz wewnętrzny Regulamin Pracy Redaktora.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§36

Niniejszy Regulamin został zaakceptowany przez Zarząd Dziennika jednogłośnie.

 

§37

W przypadku trudności zrozumienia treści niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów powiązanych z niniejszym prosimy zwracać się do Zarządu w celu przedstawienia poprawnej interpretacji.

 

§38

Zarząd portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie i regulaminach innych, które są powiązane z Naczelnym Regulaminem portalu.

 

§39

Struktura portalu dostępna będzie pod osobnym plikiem graficznym, który jasno będzie określał funkcje i zadania konkretnych grup portalu.

 

§40

Kolor ZIELONY oraz CZERWONY zarezerwowany jest TYLKO i WYŁĄCZNIE dla administracji. Dopuszcza się w celu podkreślenia np. znaczenia danego słowa użycie tych kolorów, jednak kategorycznie zabrania się używania owych kolorów w postach całościowo.

 

§41

Wstawianie UPOMNIENIA odbywa się poprzez edycję postu użytkownika przez MODERATORA LUB ADMINISTRATORA. Osoba wstawiająca upomnienie lub ostrzeżenie edytuje post kolorem zielonym ( MODERATOR) lub czerwonym (ADMINISTRATOR) pisząc krótko powód wstawiania danego upomnienia lub ostrzeżenia odnosząc to do regulaminu. Zabrania się tym samym osobom administrującym wdawanie się w dyskusje, pisanie swoich prywatnych myśli w chwili administrowania. Kolor zielony służy BEZWZGLĘDNIE do pracy na forum. Osobne dywagacje osoby administrujące powinny pisać jako osobny post. Zasady te określa regulamin wewnęntrzny grupy administracyjnej.

 

§42

Uztkownik, ktróry nie zna powodu upomnienia lub ostrzeżenia powinien zgłosić się do osoby, która takowe upomnienie lub ostrzeżenie wstawiła.

 

§43

Sprawy sporne między użytkownikami i moderatorami oraz kwestie, które regulamin nie określa rozwiązuje redaktor naczelny.

 

§44

Wszelkie uwagi, sugestie, zażalenia prosimy o przesyłanie na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio do osób z Zarządu.

 

 
Najnowsze komentarze:

Re: Parca jako niania View the latest post
A nie myślałyście o tym, że zamiast niani, warto pomyśleć...

Portale randkowe View the latest post
Cześc, korzystacie z portali randkowych? Według mnie...

Re: Meble kuchenne View the latest post
Dodałbym jeszcze do tego Interio w Domotece ;). Bardzo...

Re: Sklep z meblami View the latest post
Ja ostatnio szukałam różnych mebli. Nie mogłam się...

Partnerzy:
Handsomemen.pl Tworzenie stron Joomla Perfumeriapasja.pl Pierwsze objawy ciąży Privat Rengøring service Pasja.org Zostań PARTNEREM